5x社区免费视频5xsq5

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza Spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku ze zbliżającym się końcem pierwszej kadencji, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. drugiej kadencji

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g)  posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
h) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego,
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,
j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz posiadać doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników. 

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. e);
f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f), kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata,
g) oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. f),
h)  dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  ust. 2 pkt 1 lit. g-j (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa ust. 3 lub w ust. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne ma przedstawić oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6.  Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.  3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów
na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 maja 2020 r. o godzinie 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się na adres: Technical Ship Management Sp. z o. o., ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Technical Ship Management Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Technical Ship Management Sp. z .o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 maja 2020 r.

5x社区免费视频5xsq59. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 7 maja 2020 r. w Gdańsku. Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

11. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów o których mowa w punkcie 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

12. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

a)  znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tsmanagement.pl/home.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Technical Ship Management Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. drugiej kadencji

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Technical Ship Management Sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Zamówienia jest Technical Ship Management Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.
  2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Zamówienia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niego wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Technical Ship Management Sp. z o.o.
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Technical Ship Management Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

a)  podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)  wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Technical Ship Management Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c)  prawnie uzasadniony interes Technical Ship Management Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Technical Ship Management Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówienia, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne,
b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Zamówieniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Zamówienia), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Technical Ship Management Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Zamówieniem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

6. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Zamówienia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Technical Ship Management Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie pisemnie na adres: Technical Ship Management Sp. z o.o., ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia Zamówienia.

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. W przypadku jednak, gdy na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zamówieniu oraz innych osób w związku z realizacją Zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zamówienia, Strony zobowiązują się do poinformowania wyżej wskazanych osób w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Zamówienia, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej tj. ust. 1-10 oraz źródle pozyskania danych osobowych.

11. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

538prom我们不生产搬运工-5x社区免费视频5xsq5 52va我爱tvhaose01-5x社区免费视频5xsq5 52我爱haose01在线观看-5x社区免费视频5xsq5 538pr0m视频我不是搬运工-5x社区免费视频5xsq5 538prom精品视频在线播放-5x社区免费视频5xsq5 brazzers7201080-5x社区免费视频5xsq5 66segui视频观看在线播放-5x社区免费视频5xsq5 88titlnam88迷情校园-5x社区免费视频5xsq5 88titlnaman88乱图-5x社区免费视频5xsq5 91pr备用网址chinese-5x社区免费视频5xsq5 91备用网址发布chinese-5x社区免费视频5xsq5 91prno720lu在线视频-5x社区免费视频5xsq5 91网址chinesehome-5x社区免费视频5xsq5 92午夜理论第1000集app-5x社区免费视频5xsq5 china未成年xvidios-5x社区免费视频5xsq5 chaopeng97免费的女人-5x社区免费视频5xsq5 cijilu123永不失效地址-5x社区免费视频5xsq5 sepapa888在线观看视频-5x社区免费视频5xsq5 caopron免费视频在线日韩-5x社区免费视频5xsq5 19gancom免费在线视频-5x社区免费视频5xsq5 10000部拍拍拍免费视频c-5x社区免费视频5xsq5 sepapa999在线观看视频-5x社区免费视频5xsq5 haodiaocao这里只精品-5x社区免费视频5xsq5 luluhei在线视频24小时-5x社区免费视频5xsq5 ww98bbeecom的新地址-5x社区免费视频5xsq5 sssssssssss日本免费-5x社区免费视频5xsq5 jizjizjiz日本在线观看-5x社区免费视频5xsq5 idolnoana在线观看全部-5x社区免费视频5xsq5 rrrrrrrrrr免费你懂得-5x社区免费视频5xsq5 kkkk4444con免费观看-5x社区免费视频5xsq5