5x社区免费视频5xsq5

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,w związku ze zbliżającym się końcem pierwszej kadencji, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. drugiej kadencji.

5x社区免费视频5xsq51.   Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)            posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)            posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)            posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)            spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5x社区免费视频5xsq5e)            korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f)             wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

5x社区免费视频5xsq5g)            posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

h)            posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego,

i)              posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,

5x社区免费视频5xsq5j)              posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz posiadać doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

2.   Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

5x社区免费视频5xsq5a)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

5x社区免费视频5xsq5c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

5x社区免费视频5xsq5d)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)      aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

5x社区免费视频5xsq5a)      dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust.  1 lit. a);

b)      dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 lit. b);

5x社区免费视频5xsq5c)      dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z ust.  1 lit. c);

5x社区免费视频5xsq5d)      oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ust.  1 lit. d);

e)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 lit. e);

f)       aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa    w ust.  1 lit. f), kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata,

g) oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 lit. f),

5x社区免费视频5xsq5h)      dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  ust. 1 lit. g-j (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

4.     Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

5.     Oświadczenia kandydata, o których mowa ust. 3 lub w ust. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne ma przedstawić oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5x社区免费视频5xsq56.     Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.  3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)    list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów
na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;

b)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 12:005x社区免费视频5xsq5 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się na  adres: Biuro Zarządu LOTOS Serwis, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza LOTOS Serwis Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Serwis Sp. z .o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 maja 2020 r.

9. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 29 maja 2020 r. w Gdańsku.

Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

5x社区免费视频5xsq511. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat może być poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

5x社区免费视频5xsq512. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

5x社区免费视频5xsq5a)    znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,

b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

d)   wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://mikecliff.com/170/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_Serwis.

 13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. drugiej kadencji

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS Serwis Sp. z o.o.
    przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu jest LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
  2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o.
  3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
  4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o., zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowa wróci o nadawcy jako nieodebrana.
  5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  8. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
538prom我们不生产搬运工-5x社区免费视频5xsq5 52va我爱tvhaose01-5x社区免费视频5xsq5 52我爱haose01在线观看-5x社区免费视频5xsq5 538pr0m视频我不是搬运工-5x社区免费视频5xsq5 538prom精品视频在线播放-5x社区免费视频5xsq5 brazzers7201080-5x社区免费视频5xsq5 66segui视频观看在线播放-5x社区免费视频5xsq5 88titlnam88迷情校园-5x社区免费视频5xsq5 88titlnaman88乱图-5x社区免费视频5xsq5 91pr备用网址chinese-5x社区免费视频5xsq5 91备用网址发布chinese-5x社区免费视频5xsq5 91prno720lu在线视频-5x社区免费视频5xsq5 91网址chinesehome-5x社区免费视频5xsq5 92午夜理论第1000集app-5x社区免费视频5xsq5 china未成年xvidios-5x社区免费视频5xsq5 chaopeng97免费的女人-5x社区免费视频5xsq5 cijilu123永不失效地址-5x社区免费视频5xsq5 sepapa888在线观看视频-5x社区免费视频5xsq5 caopron免费视频在线日韩-5x社区免费视频5xsq5 19gancom免费在线视频-5x社区免费视频5xsq5 10000部拍拍拍免费视频c-5x社区免费视频5xsq5 sepapa999在线观看视频-5x社区免费视频5xsq5 haodiaocao这里只精品-5x社区免费视频5xsq5 luluhei在线视频24小时-5x社区免费视频5xsq5 ww98bbeecom的新地址-5x社区免费视频5xsq5 sssssssssss日本免费-5x社区免费视频5xsq5 jizjizjiz日本在线观看-5x社区免费视频5xsq5 idolnoana在线观看全部-5x社区免费视频5xsq5 rrrrrrrrrr免费你懂得-5x社区免费视频5xsq5 kkkk4444con免费观看-5x社区免费视频5xsq5